23/07/2012

Gửi người em gáiGửi người em gái
( khi nghe tin em bị bắt vì biểu tình chống TQ chiếm HS-TS )


tranhodung

Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc !

Em tôi ơi cứ hy vọng từng ngày

Đám mây xám sẽ không còn che được

Ánh dương hồng chiếu sáng khắp non sông

Giặc phương bắc từ ngàn năm vẫn thế

Không thể nào cùng đội mái trời chung

Ngàn năm cũ dưới gọng kìm đô hộ

Có bao giờ đồng hóa nổi dân Nam ?

Vận nước dẫu có lúc suy , lúc thịnh

Hồn địa linh nhân kiệt vẫn còn tràn

Có những kẻ mắt mờ vì danh lợi

Khom lưng đành cam chịu kiếp tay sai

Nào ai có khen chi phường " Ích Tắc"

Vì lợi riêng , bán đứng nước non nhà

Lũ cõng rắn cắn gà nhà "Chiêu Thống "

Biết bao giờ mới rửa được vết nhơ

Lẽ Trời -Đất hễ cùng thì tắc biến

Em tôi ơi , cứ hy vọng từng ngày

Đất nước vẫn đợi chờ ngày vận hội

Quét kẻ thù ra sạch khỏi biển Đông

Nếu em bị những kẻ hèn hạ bắt

Thì em ơi , vẫn cứ ngẩng cao đầu

Mang dòng máu của bà Trưng , bà Triệu

Hãy hỏi rằng : " Dám bắt hết dân Nam ? "

Tranhodung. Washington . 22/7/2012