30/01/2014

" Mã đề dương cước .....
         YEAR OF THE HORSE 2014

Xủ quẻ đầu năm Ngọ  :


" Mã đề dương cước .....anh hùng tận" 


cũng tiêu  mà  Dương cũng tiêu 


Đầu xuân tai ách thình lình 


Ngọ về trước ngõ, má nhìn.... hổng ra !!!