01/01/2014

MÂY TRẮNG - Trần Hồ Dũng : Xuân nhật tuý khởi ngôn chí (Lý Bạch - 李白, Trung Q...

MÂY TRẮNG - Trần Hồ Dũng : Xuân nhật tuý khởi ngôn chí (Lý Bạch - 李白, Trung Q...: 春日醉起言志 Xuân nhật tuý khởi ngôn chí Ngày xuân ngủ dậy, say tỏ chí mình (Người dịch: (Không rõ)) 處世若大夢, 胡為勞其生? 所以終日醉, 頹然臥前楹。 覺來眄庭前, 一鳥花...