12/12/2008

Giả Đảo : Tầm ẩn giả bất ngộ

Tầm ẩn giả bất ngộ - 尋隱者不遇


Tìm ẩn sĩ không gặp (Người dịch: Tản Đà)

松下問童子,
言師採藥去。
只在此山中,
雲深不知處。


Tùng hạ vấn đồng tử,
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ.


Gốc thông hỏi chú học trò
Rằng: thầy hái thuốc lò mò đi xa
Ở trong núi ấy thôi mà
Mây che mù mịt biết là đi đâu.


Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 84 (7-11-1937)