11/12/2008

Xuân nhật tuý khởi ngôn chí (Lý Bạch - 李白, Trung Quốc)

春日醉起言志


Xuân nhật tuý khởi ngôn chí


Ngày xuân ngủ dậy, say tỏ chí mình (Người dịch: (Không rõ))

處世若大夢,
胡為勞其生?
所以終日醉,
頹然臥前楹。
覺來眄庭前,
一鳥花間鳴。
借問此何時?
春風語流鶯。
戚之欲歎息,
對酒還自傾,
浩歌待明月,
曲盡己忘情。


Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh!
Sở dĩ chung nhật tuý,
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
Giác lai miên đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật,
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình.Ở đời như mộng lớn
Làm chi cho nhọc mình!
Suốt ngày say khướt mãi
Lăn ngủ mái hiên đình
Tỉnh dậy trông sân trước
Chim hót khóm hoa xinh
Ngẫm hỏi ngày nào đấy ?
Gió xuân vọng tiếng oanh
Cám cảnh toan than thở
Thấy rượu lại nghiêng bình
Hát ngao chờ trăng sáng
Hết khúc đã quên tình