10/12/2008

Thơ Bùi Giáng : Nguyễn Du

(Hà năng lạc phát quy tâm khứ
Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân)

Làm sao xuống tóc về rừng
Nằm nghe gió thổi nửa lừng trời mây
Tùng phong vang hưởng đêm ngày
Dư vang vũ trụ đọa đày trần gian
Tiếc thương vàng đá võ vàng
Nhớ thương gió thổi thênh thang một thời
Bây giờ lỡ bước mòn hơi
Lỡ bay theo mộng lỡ bơi theo giòng
Bây giờ chỉ một long đong
Lầm than tùy thuận tấm lòng xưa xa.